Menu

Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 .
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. RPPK.08.03.00-18-0084/17

Co jest celem projektu?

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie w okresie od marca 2018 do lutego 2020 dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na obszarze powiatów bieszczadzkiego i leskiego poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz wspieranie opiekunów nieformalnych w organizacji obowiązków związanych z opieką.
GRUPĄ DOCELOWĄ projektu jest 25 os.fizycznych (podopieczni i opiekunowie)

Osiągnięcie celu zagwarantuje realizacja kompleksowego programu na rzecz zwiększenia dostępności usług opiekuńczych i społecznych dla ww.grupy, który umożliwi:

Dzięki zrealizowaniu ww. założeń utworzone zostaną nowe miejsca opieki - zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.


Planowane efekty

15 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu

Realizacja zadań:


Biuro projektu


Finanse

Ogólna wartość projektu: 592 150,50 zł

Wkład Unii Europejskiej: 503 327,92 zł


Ustrzyki Dolne 2018
© Stowarzyszenie Rozwoju DPS w Moczarach